Make your own free website on Tripod.com

PROGRAMA ANALITIC| A DISCIPLINEI

"CAROSERII {I STRUCTURI PORTANTE PENTRU AUTOVEHICULE"

anul de studiu: IV; semestrul: 7

curs: 14x2 = 28 ore

lucr\ri: 14x1 = 14 ore

total 42 ore

mod de verificare: colocviu

Obiectivele disciplinei

Disciplina `[i propune s\ familiarizeze studen]ii cu terminologia legat\ de caroseriile autovehiculelor precum [i cu problemele specifice privind tipurile, solu]iile constructive [i calculul cadrului [i caroseriilor, `ncercarea acestora, proiectarea postului de conducere [i amplasarea organelor de comand\, protec]ia anticoroziv\ a caroseriei, elementele de influen]\ asupra aerodinamicit\]ii autovehiculului, tehnologiile de realizare a caroseriilor.

Con]inutul [tiin]ific al disciplinei

CURS

 1. Generalit\]i privind caroseria [i cadrul autovehiculelor……………………..3 ore

  1. Introducere.
  2. Tipuri constructive de caroserii.
  3. Stiluri [i expresii de concep]ie a caroseriei; perspective de evolu]ie.
  4. Construc]ia cadrului autovehiculelor rutiere.

 1. Probleme privind aerodinamica autovehiculelor…………………………….4 ore

  1. No]iuni generale.
  2. Influen]a formei caroseriei asupra rezisten]ei aerodinamice.
  3. Determinarea rezisten]ei aerodinamice `n tunele aerodinamice.
  4. Construc]ia tunelelor aerodinamice.
  5. Influen]a v`ntului lateral asupra rezisten]ei aerodinamice.

 1. Elemente de proiectare a caroseriei [i cadrului……………………………..7 ore

  1. Sistemul tridimensional de referin]\.
  2. Manechinul bidimensional.
  3. Manechinul tridimensional.
  4. Dimensiunile postului de conducere [i amplasarea organelor de comand\.
  5. Proiectarea formei caroseriei.
  6. Verificarea rezisten]ei mecanice a cadrului.

 1. ~ncercarea caroseriei……………………………………………………….5,5 ore

  1. Limitele biomecanice ale corpului uman.
  2. ~ncerc\ri privind securitatea pasiv\.
  3. Determinarea vizibilit\]ii de pe locul [oferului.
  4. ~ncercarea etan[eit\]ii.
  5. ~ncercarea mecanic\ a caroseriei.
  6. M\suri de protec]ie a ocupan]ilor.

 1. Coroziunea [i protec]ia anticoroziv\ a caroseriei…………………………4 ore

  1. No]iuni generale privind coroziunea metalelor.
  2. Protec]ia suprafe]elor metalice contra coroziunii.
  3. ~ncercarea produselor de protec]ie [i a suprafe]elor vopsite.

 1. Materiale folosite pentru execu]ia caroseriilor; aprecierea calit\]ii tablelor

[i benzilor pentru deformare plastic\ la rece…….………………………..2 ore

  1. Materiale utilizate `n construc]ia caroseriilor.
  2. ~ncerc\ri [i indici caracteristici ai tablelor [i benzilor.

 1. Tehnologii de fabricare a caroseriilor autovehiculelor……………………2 ore

  1. Tehnologii de fabricare a caroseriilor metalice.
  2. Tehnologii de fabricare a caroseriilor nemetalice.

 1. Pachete C.A.D. utilizate `n construc]ia autovehiculelor…………………0,5 ore

Aplica]ii

 1. Tipuri constructive de autovehicule: clasificare, terminologie, defini]ii. Caracteristici dimensionale [i capacitatea de trecere a autovehiculelor.
 2. Calculul cadrului la `ncovoiere static\.
 3. Calculul cadrului la torsiune.
 4. Proiectarea postului de conducere a unui autoturism
 5. Aplicarea metodei `nf\[ur\toarelor distan]elor maxime de ac]iune ale m`inilor.
 6. Trasarea elipselor de dispersie ale ochilor.
 7. Determinarea câmpului de vedere de la postul de conducere.
 8. Proiectarea postului de conducere al unui autocamion; verificarea spa]iului interior cu ajutorul manechinului bidimensional.

Bibliografie

1. Alexandru, I. [i colab., 1997 - Alegerea [i utilizarea materialelor metalice. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.

2. Buzdugan, Gh., 1986 - Rezisten]a materialelor. Edit. Academiei, Bucure[ti.

3. Chiru, A., Marinca[, D., 1991 - Tehnologii speciale de fabricare [i reparare a autovehiculelor. Rotaprint, Univ. "Transilvania" Bra[ov.

 1. Hilohi, C. [.a., 1982 - Metode [i mijloace de `ncercare a automobilelor. Edit. Tehnic\, Bucure[ti.
 2. Negru[, E. [.a., 1983 - ~ncercarea autovehiculelor. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.
 3. Ro[ca, R. 1998 - Caroserii [i structuri portante; edi]ia a I-a. Edit. "Cutia Pandorei", Vaslui.
 4. Ro[ca, R. 1999 - Caroserii [i structuri portante; edi]ia a II-a. Edit. "Odeon", Vaslui.
 5. Untaru, M. [.a., 1981 - Dinamica autovehiculelor pe ro]i. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.
 6. *** - Colec]ie STAS-uri.

 

 

Last modified by Rosca Radu at 7:45 PM on 1/7/2002
back Back to Home Page