Make your own free website on Tripod.com

UNIVERSITATEA TEHNIC| IA{I

FACULTATEA DE MECANIC|

Catedra: Motoare [i autovehicule rutiere

 

PROGRAMA ANALITIC| A DISCIPLINEI

"CALCULUL {I CONSTRUC}IA AUTOVEHICULELOR RUTIERE"

semestrul 7: 3 ore curs + 2 ore lucr\ri

total : 70 ore

semestrul 8: 4 ore curs + 2 ore proiect

total 84 ore

Curs

1. Introducere

1.1. Clasific\ri; solu]ii de organizare a autovehiculelor rutiere.

1.2. Regimuri de calcul ale elelementelor componente ale autovehiculelor rutiere.

1.3. Calculul trac]iunii autovehiculului.

2. Ambreiaje

2.1. Rol func]ional; cerin]e; clasificare.

2.2. Construc]ia ambreiajelor mecanice cu fric]iune.

2.3. Calculul ambreiajelor mecanice cu fric]iune.

2..4. Construc]ia [i calculul sistemelor de comand\ ale ambreiajelor mecanice.

2.5. Ambreiaje hidraulice [i electromagnetice.

3. Cutii de viteze

3.1. Rol func]ional; clasificare.

3.2. Cutii de viteze mecanice `n trepte, cu arbori cu axe fixe.

3.2.1. Organizarea general\ a mecanismului reductor

3.2.2. Solu]ii pentru cuplarea treptelor de viteze

3.3.3. Construc]ia subansamblurilor mecanismului reductor

3.3.4. Tipuri constructicve de cutii de viteze mecanice, `n trepte.

3.3.5. Sisteme de ac]ionare ale cutiilor de viteze

3.3.6. Calculul cutiilor de viteze mecanice.

3.3. Cutii de viteze continue

3.3.1. Cutii de viteze cu variator cu curea

3.3.2. Cutii de viteze hidrostatice;

3.3.3. Cutii de viteze hidrodinamice.

3.4. Reductorul-distribuitor

4. Transmisia longitudinal\

4.1. Rol func]ional; cerin]e; clasificare.

4.2. Cinematica transmisiei longitudinale.

4.3. Construc]ia [i calculul transmisiei longitudinale.

5. Puntea spate

5.1. Rol func]ional; cerin]e; clasificare.

5.2. Transmisia principal\.

5.3. Diferen]ialul.

5.4. Calculul transmisiei principale [i a diferen]ialului.

5.5. Arbori planetari: clasificare, regimuri de solicitare.

5.6. Butucul ro]ii; mecansime de ghidare a ro]ii.

6. Puntea fa]\

6.1. Rol func]ional; cerin]e; clasificare.

6.2. Construc]ia pun]ii fa]\ (punte fa]\ rigid\, punte fa]\ articulat\).

6.3. Mecanisme pentru transmiterea cuplului motor.

6.4. Calculul pun]ii fa]\:

6.4.1. Calculul grinzii;

6.4.2. Calculul fuzetei;

6.4.3. Calculul pivotului.

7. Mecanismul de direc]ie

7.1. No]iuni privind virajul autovehiculelor;

7.2. Stabilizarea ro]ilor de direc]ie;

7.3. Oscila]ia ro]ilor de direc]ie;

7.4. Clasificarea mecanisnmelor de direc]ie;

7.5. Construc]ia mecanismelor de ac]ionare a direc]iei;

7.6. Calculul mecanismului de ac]ionare a direc]iei;

7.7. Construc]ia transmisiei direc]iei;

7.8. Calculul transmisiei direc]iei;

7.9. Servomecanisme de direc]ie.

8. Sistemul de frânare

8.1. Rol func]ional, cerin]e, clasificare.

8.2. Construc]ia [i calculul frânelor cu tambur [i sabo]i interiori.

8.3. Construc]ia [i calculul frânelor cu disc.

8.4. Construc]ia [i calculul fnei cu band\ [i tambur.

8.5. Construc]ia [i calculul mecanismului de ac]ionare al frânelor.

8.5.1. Ac]ionarea hidraulic\ a frânelor;

8.5.2. Ac]ionarea pneumatic\ a frânelor;.

8.6. Dispozitive pentru cre[terea eficien]ei frân\rii.

8.7. Sisteme de frânare ABS.

8.8. Dispozitive de `ncetinire.

9. Suspensia autovehiculului

9.1. Rol, cerin]e, clasificare.

9.2. Construc]ia [i calculul elementelor elastice ale suspensiei.

9.3. Construc]ia [i calculul amortizorului.

Laborator

 1. Norme [i instruc]iuni de protec]ia muncii specifice laboratorului;
 2. Ambreiaje mecanice monodisc:

 1. Schimb\toare (cutii) de viteze :

 1. Transmisiile longitudinal\ [i final\;
 2. Diferen]ial punte spate;
 3. Puntea fa]\:

 1. Punte spate rigid\. Punte spate `n tandem;
 2. Stabilizarea ro]ilor de direc]ie. Sisteme de direc]ie f\r\ servomecanisme;
 3. Servomecanisme ale sistemelor de direc]ie: servomecanismul ZF-8065;
 4. Suspensii pentru autoturisme;
 5. Suspensii pentru autocamioane [I autobuze;
 6. Instala]ii de frânare pentru autoturisme;
 7. Instala]ii de frânare pentru autocamioane [i autobuze;
 8. {edin]\ de refacere.

Proiect

Dimensionarea [i calculul urm\toarelor subansamble ale autovehiculului:

 1. Ambreiajul [i mecanismul de ac]ionare a acestuia;
 2. Cutia de viteze;
 3. Transmisia lomgitudinal\;
 4. Transmisia principal\;
 5. Diferen]ialul cu autoblocare;
 6. Sistemul de frânare;
 7. Suspensia autovehiculului;
 8. Mecanismul de direc]ie.

Bibliografie

1. Cre]u, Sp. [.a., 1997 - Calculul [i construc]ia autovehiculelor rutiere. ~ndrumar de laborator. Litografia U.T. Ia[i.

2. Fr\]il\, Gh., 1976 - calculul [i construc]ia automobilelor. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.

3. Gafi]anu, M., Cre]u, Sp. [.a., 1980 - Organe de ma[in, vol. I. Edit. Tehnic\, Bucure[ti.

4. Gafi]anu, M., Cre]u, Sp. [.a., 1981 - Organe de ma[in, vol. II. Edit. Tehnic\, Bucure[ti.

5. Mateevici, U. [.a., 1975 - Autmobile ROMAN cu motoare Diesel. Edit. tehnic\, Bucure[ti.

6. Mo]oc., I., Popescu, I., 1979 - Autobuze cu motoare Diesel orizontale. Edit. Tehnic\, Bucure[ti.

7. Po]incu, Gh. [.a., 1980 - Automobile. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.

8. Untaru, M. [.a. , 1975 - Automobile. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.

10. Untaru, M. [.a. , 1982 - Calculul [i construc]ia automobilelor. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.

11. Untaru, M. [.a., 1981 - Dinamica autovehiculelor pe ro]i. Edit. Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.

Last modified by Rosca Radu at 7:47 PM on 1/7/2002
back Back to Home Page